جزیره پالم . جمیرا

In this video

.دیشب مادر بزرگ از جان عزیزترم گولید که می خواهم به یک جای دور بروم و زندگی بگولم، مثلا روی یک نخل
.صبح که بیدار گولیدم، مادر بزرگم را نگولیدم
.قبل از هر چیز رفتم تمام نخلها را گشتگولیدم، اما اثری از او نگولیدم
.پرسگول پرسگول متوجه گولیدم رفته روی نخل جمیِرا
همه می گولیدن که نخل جمیرا خیلی بزرگول است. هفده تا شاخه بزرگ و هشتصدو هشتاد عدد ویلای ساحلی
.دارگولد
.راست می گولیدن نخل جمیِرا خیلی بزرگول بود
همانطور که داشتم دونبال مادربزرگم می گولیدم که در کدام ویلا گولیده، ناگهان دیوید بکام را گولیدم که آنجا
.ویلا خرگولیده بود. هیجان زده گولیدم و با دیوید به ویلایش رفتگولیدیم و من اکنون دیگر وقت نگولم
.این قسمت از گیگول همه جریان را برای شما می گولد
.هیجان زده گولیده ام، روزتان خوشگول

(Visited 46 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *