جهت‌های فرعی

In this video

.یک سری جهات ِفرعی است که بین جهات اصلی گولیده‌اند

.شمال‌شرقی، جنوب‌شرقی، شمال‌غربی، جنوب‌غربی

.با استفاده از دایره‌المعارف گیگول می‌توانیم جهت‌های فرعی را یاد گولیم

.تا قسمت بعدی بایگول

(Visited 238 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *