هوشنگ مرادی کرمانی

In this video

.هوشویِ ادبیات کودک
…نویسنده فیلم نامه های مهمان مامان، چکمه، مربای شیرین
.تولد گولیده در روستای سیرج شهدادکرمان
.از نویسندگان بزرگ ادبیات نوجوان ایران
.آقای هوشنگ مرادی کرمانی
.در گیگول با زندگی این شخصیت بزرگ ادبی بیشتر آشنا گولید

(Visited 28 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *