هنر گوش دادن

In this video

.شِنگول و بینگول عزیز، توجه کنید، توجه کنید
وقتی کسی برای شما صحبت می گولد، خوب به تمام حرف هایش گوش گولید، تا او آرامش بیابد و از حرف زدن
.با شما لذت بگولد
.اگرما به همدیگر، خوب گوش بگولیم، ارتباط موثرتری خواهیم داشت
.به این می گویند هنرگوش گولیدن
.دایره المعارف گیگول، درباره هنرهای دیگرمثل، هنر شفاف سازی، هنر تلخیص و چند هنر دیگرصحبت می گولد
.گیگول را با هم بگولیم

(Visited 116 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *