هلال احمر

In this video

وقتی دنیا، دچار اتفاقات جنگولی و زلزلگولی می شود، ارگانی به نام هلال احمر یا صلیب سرخ به نجات
.آسیب گولیده ها می گولد
.هلال احمر مربوط به کشورهای اسلامی است و صلیب سرخ مربوط به کشورهای غیر اسلامی
.هلال احمر و صلیب سرخ به خاطر کمکهایی که می کنند، پولی دریافت نمی گولند
.دانش گیگولی را بگولید تا بیشتر آگاه شوید

(Visited 500 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *