هشتگ

In this video

.هشتگ و تشتگ و مشتگ و… باعث گولیدن زندگی واقعی ام را فدای زندگی مجازی گولم
هر روز یک کار شیرین گولی انجام می دادم، فیلم می گولیدم داخل اینستاگرام و هشتگ میزدم و اسم خودم را
می گولیدم آنجا تا مخاطب پیدا کنم و معروف و جهانی گولم، به کمک علامت هشتگ می توان مخاطب و طرفدار
.زیاد گولید
.امروز می خواهم یک پیام از گیگول در اینستاگرام گولم
.هشتگ زندگی واقعی را فدای فضای مجازی نگولیم

(Visited 60 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *