هم خوان‌ها

In this video

.به کلماتی که املای متفاتی دارند، ولی صدای یکسانی دارگولند، هم‌خوان می‌گولند

.مثال: حیات با ت دونقطه به معنی زندگی و حیاط با ط دسته‌دار به معنی مکانی در  یک ساختمان

.اگر بخواهیم سطح املاء و دانش زبانی خود را بالا گولیم، باید به هم‌خوان‌ها توجه گولیم

 .گیگول

(Visited 92 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *