حق شکایت از رسانه

In this video

.دیروز متوجه شدم، شبکه جالبی به نام چرت وان وجود دارد
از همه مهم تر دیروز فهمیدم، ارگانی به نام دادسرای رس انه ای وجود دارد که در صورت لازم می توانیم از رسانه
.مورد نظر شکایت کنیم
.تصمیم گرفتم امشب شبکه چرت وان را ببینم
.وقتی خوب نگاه کردم، دیدم چیزی جزء چرت گفتن ندارد
.با خود گفتم، حالا که اینطور است، می روم دادگاه رسانه و از این شبکه شکایت می کنم
.وقتی به دادگاه رسانه رفتم چیزی جزء چرت گفتن نداشتم، کلا در دادگاه انسان چرت وپرتی بودم
.به همین دلیل شکایتم به جایی نرسید، اما تجربه خوبی بود
.برنامه گیگول بیشردر این مورد به شما توضیح می دهد

(Visited 104 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *