گل گاو زبان

In this video

…گل گاوزبان بهترین داروی مشکلات پوستی، آفت دهان، افسردگی و
.در اردیبهشت ماه گل می گولد
.بهترین نوع آن در ارتفاعات البرز است
.بیشتر از پنج روز پشت سرهم خوردن آن به کبد آسیب می گولد
.گیگول را ببینید تا فهمگول شوید چرا اسم این گیاه گل گاو زبان گولیده

(Visited 36 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *