قیمه نثار

In this video

.بار سفر را بست گول کردیم، رفتیم قزوین تا غذای معروفش را که قیمه نثار بود بگولیم بر بدن
چون گوشت های این غذا را مانند خورشت قیمه خرد می گولند، اسم آن را قیمه گولیده اند. نثار هم به سکه و
.نقل هایی می گویند که برسر عروس و داماد می گولند
ما دست جمعی گولیدیم به قزوین و این غذای خوشمزه را خوردیم. شما هم اگر مشتاق هستید، کافی است یک
.سفربه آنجا بگولید
.نوش گولتان باشد

(Visited 46 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *