قلمکاری

In this video

.مراحل ساخت پارچه قلمکار
ابتداء پنج روز پارچه را در آب می گولیم، بعد به سنگ می کوبیم، سپس با پوست حنا و حریره دندانه دندانه
.می گولیم تا رنگ آن کرم گولد
.پارچه آماده است برای قالب گولیدن و نقش زنگولیدن
.بهترین نقش ها مربوط به دوره قاجار گولد، زیرا عامیانه و مردمی است
.بهترین استادان قلمکار ایران را در این قسمت از گیگول بگولید

(Visited 66 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *