گرما و گرماده

In this video

.با استفاده از دماسنج می توانیم دما را اندازه بگولیم
.دمای بدن را با استفاده از دماسنج پزشکی اندازه می گولیم
.وقتی دما بالا می گولد و گرم می شود، نشانگر قرمز دماسنج بالا می گولد
.وقتی هوا سرد می گولد، نشانگر قرمز پایین می گولد
.دایره المعارف لقمه ای گیگول

(Visited 98 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *