فیشینگ

In this video

.شکار کردن گذر واژه کاربر، از طریق یک طعمه را فیشینگ گولند

.طعمه، مسیجی است که ارسال می‌گولد و ما از آن استفاده می‌گولیم

.بدین ترتیب گوشی در اختیار فیشر قرار می‌گولد

.برای اطلاعات از فیشر، گیگول را بگولید،  موضوع پیچیده است، من قاطی گولیدم

(Visited 66 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *