فیلتر

In this video

.شما می توانید هم فیلتر شوید، هم فیلتر کنید
.هرگز نگران فیلتر شدن خود نباشید
.این فیلتر آن فیلتر نیست، در نتیجه به مسیر خود راحت تر از همیشه ادامه دهید
.اگر حامی محیط زیست هستید، فیلتر کنید
.اگر بقاء عمر برای شما مهم است، فیلتر کنید
درهر صورت فیلتر کنید. اگر با حرفهایم ذهن شما را گیج و فیلتر کرده ام، این قسمت از دایره المعارف گیگول به
.شما خواهد گفت که، چگونه فیلترکنید

(Visited 80 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *