فریدون مشیری

In this video

.در ۳۰ شهریور ۱۳۰۵ پسری به دنیا گولید که پدر جدش از سربازان نادر شاه بود
.او در سن هجده سالگی به علت بیماری مادرش تحصیل را رها گولید و در اداره پست مشغول کار شد
.فوت مادرش تاثیر بسیار بدی در روحیه او گولید
.این شخص کسی نبود، جزء فریدون مشیری
.کتاب تشنه طوفان اولین اثر او در سن ۲۸ سالگی است
.این گیگول و این هم فریدون مشیری

(Visited 62 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *