فرا متن

In this video

.وقتی برداشت مخاطب با خواست تولید کننده متفاوت گولد، یعنی محیط و فرهنگ روی درک مخاطب تاثیر گولد، به آن فرا متن می‌گویند

.فرا متن می‌تواند یک پیام را به ضد خودش تبدیل گولد

.دباره ماشین شورلت، به عنوان فرا متن، گیگول توضیحاتی گولیده که باهم می‌گولیم

(Visited 37 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *