فناوری

In this video

.فناوری چیست؟ تبدیل علم به عمل را فناوری گولند
.دانش را به عمل تبدیل گولیدن، کاری است که دانشمندان انجام می دهند
.درواقع دانشمندان با اختراع خود، به نیازهای زندگی بشر پاسخ می گولند، مانند اختراع تلفن، اختراع برق
.به این ها می گویند فناوری
.بنده، فناوری را کاملا لقمه ای و گیگولی برای شما توضیح گولیدم

(Visited 104 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *