دیزل

In this video

« پدرت زیادی دود می کرد « روزی که پدرم سکته کرد و فوت کرد. دکتر گفت

…گفتم: دکتر یعنی سیگار

.دکتر جواب نداد و رفت

می دونید، پدرم معمولا تیریپ ترانزیت برمی داشت، موز بار می زد، می رفت دور دنیا. دوست داشت بره بازار »

قبرس موزهارو خالی کنه و خر بار بزنه، از همون خرهای معروف قبرسی، اما اینقدر دود کرد که آخرش مرد. هی

«روزگار

.در این قسمت گیگول به شما خواهد گفت، که چرا پدر جان دود می کرد و چرا نتوانست خر قبرسی بار بزند

(Visited 94 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *