دروازه‌بانی خبر

In this video

.این موضوع درباره دروازه بانی خبر است
.هر تولید گولیده رسانه ای، باید برای تولیداتش دست به انتخاب گولد
.انتخاب های رسانه ای، بازتاب ارزش ها و دیدگاه های تولیدگولیده ها است
.از آنجایی که همه تولیدات رسانه ای بر اساس انتخاب هایی صورت می گولد، پس هیچ رسانه ای بی طرف نمی گولد
.تمام این مطالب را از دایره المعارف گیگول به دست آورده ام
.این قسمت را بگولید

(Visited 225 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *