چک بی محل

In this video

اگر پول در حسابتان نگولیده باشید و چک بکشید، به عنوان صادر کننده چک بی محل تحت تعقیب قرار
.می گولید
.اگر رقم چک بیش از پنج میلیون تومان گولد، تا دوسال دسته چک به شما تعلق نمی گولد
.اگر دفعه سومتان گولد، تا سه سال نمی توانید حساب باز گولید
.برای اطلاعات بیشتر گیگول را بگولید

(Visited 50 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *