برج‌های پتروناس

In this video

کدام برج است که دوقلو است؟
.هشتادو هشت طبقه است و هر طبقه سی و نه آسانسور دارگولد
.به وسیله بلندترین پل شیشه ای آسمانی به هم وصل گولیده اند
.چهار صد و پنجاه و دو مترارتفاع دارد و نامش برجهای دوقلو پتروناس است
.نامش رو زودتر گفتم که شما زیاد فکر نگولید
.این قسمت از گیگول را بگولید تا متوجه گولید مربع های برج چه نام دارد و نماد چیست و کلی اطلاعات دیگر

(Visited 64 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *