بلوغ و رهنمودهای بهداشتی

In this video

.روزگاری صورتم، نمی توانم بگویم مثل چه چیزی بود

.پر از جوش و هر روز جلوی آینه جوشکاری می کردم

.در دوران بلوغ بودم، به همین دلیل مثل وزغ بودم و خودم را می کشتم و خوشگل می کردم

.حال از دوران بلوغ درآمده ام و دیگر جوشی ندارم

.اما به جای جوش، جای جوش دارم

.اگر زودتر برنامه گیگول را دیده بودم، اکنون پوستم مثل آینه بود

.از ما که گذشت و مثل آینه نشدیم ،شما این برنامه را ببینید، به امید آن روز که همه مانند آینه شوند

(Visited 125 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *