بیمه و مقابله با حوادث

In this video

.ماشین در پارکینگ بود، در پارکینگ هم بسته بود
.پارکینگ، ماشین و انباری ها همه آتش گرفتند، چرا و چگونه بماند
.زنگ زدم به آتش نشانی
همینطورکه آتش نشانها آتش را خاموش می کردند، بیمه های
.مختلفی که داشتم مانند فیلم از جلوی چشم هایم رد می شدند
.با خود گفتم، وقتی رسید خسارت، بیمه کند حمایت
.لبخند عمیقی زدم و در گوشه ای آرام نشستم
.این قسمت بیمه. گیگول را ببینید

(Visited 318 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *