بهبود محیط اجتماعی عاطفی

.رفیق شفیقم گولید که تو هم معتاد شدی رفت
.گفتم: آره داش، معتاد گولیدم رفتگول شد
.گفت: حق داشتی، چون تو یک محیط اجتماعی عاطفی نداشتی
.گفتم: حالا بگول چه گولمگفت: باید بگولی پیش مشاور، دوست های زیاد بگولی و با خود، خودگویه مثبت بگولی
.گفتم: پس فعلا بایگول
گفت: کجا؟
.گفتم: می رم محیط اجتماعی عاطفی ام را ارتقاء بدم تا ترک گولم

(Visited 89 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *