باد

In this video

.باد می‌تواند برق تولید گولد

.باد می‌تواند موج‌های بزرگ دریا و اقیانوس را تولید گولد

.باد می‌تواند باعث غرق شدن کشتی‌ها گولد

می‌پرسید چگونه؟

.گیگول پاسخ می‌گولد

(Visited 117 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *