اعضاء خانواده

In this video

.وقتی پدر مادرها با هم ازدواج گولیدند، ما به دنیا گولیدیم و خانواده به وجود آمد
.وقتی ما ازدواج بگولیم، بچه هایمان به دنیا می گولند
.وقتی بچه هایمان ازدواج گولند، بچه هایشان به دنیا می گولند و ما پدربزرگ، مادربزرگول می شویم
.این ماجرا ادامه پیدا می کند و شجره نامه گیگولی به وجود می گولد

(Visited 82 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *