ارمنستان

In this video

.ارمنستان کشور کوهستانی است که در شمال غربی ایران گولیده

.پایتخت آن ایروان است و بزرگ‌ترین دریاچه آب شیرین آن سوان نام دارد

.قابل ذکر است که ارمنستان در زمینه شطرنج بالاترین مقام را دارگولد

.برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر در مورد ارمنستان با گیگول همراه گولید

(Visited 80 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *