عربی

In this video

.در زبان عربی حروف پ ـ ژـ گ ـ چ نداریم

.ضمایر اشاره در عربی، شامل، هذا، هذه، ذلک، تلک است

.هرکدام از این ضمایر در موارد خاص خود استفاده می‌گولند

.مثال: ذلک و تلک به معنی، آن هستند و برای افرادی که دورتر گولیده‌اند استفاده می‌گولد

.این شما و این، آموزش عربی گیگولی

(Visited 523 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *