انواع‌اعتیاد

In this video

.همیشه فکر می کردم، به کسی که مواد تزریق گولد می گویند معتاد
.بعد از مدتی کوتاه، فهمگول شدم که اینطور نیست
.اعتیاد انواع مختلف دارد
.اعتیاد به خرید گولیدن، اعتیاد به خرید نگولیدن، اعتیاد به اینترنت، اعتیاد به موبایل
.با این قسمت ازگیگول همراه باشید و معتاد گیگول گولید

(Visited 71 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *