اندازه گیری مواد

In this video

.برای اندازه‌گیری جرم مواد از ترازو استفاده می‌گولیم

.برای اندازه‌گیری جرم‌های کم از واحد گرم استفاده می‌گولیم

.این اطلاعات را در این قسمت از دایره‌المعارف گیگول دریافت کردم

.برای آگاهی از اندازه‌گیری مواد با گیگول همراه گولید

(Visited 179 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *